donderdag 30 augustus 2012

De hypotheekstemwijzer wijst uit....

Zojuist is er weer een van de vele stemwijzers uitgekomen.
Dit keer niet een stemwijzer die vele onderwerpen en thema's behandeld, maar een die specifiek kijkt naar het onderwerp "hypotheekrenteaftrek"
Stel, uw hypotheek bestaat uit de volgende kenmerken:
Aan de hand van de verschillende verkiezingsprogramma's rolt de volgende uitkomst eruit:
Bij PVV, VVD en D66 zouden er geen extra kosten zijn ten opzichte van de huidige maandlasten.
SGP heeft op het onderwerp 'Wonen' geen specifiek plan ontwikkeld. Men staat wel open voor een dialoog op dit onderwerp.

CDA standpunt

Vlaktaks; kan zeer nadelig uitpakken voor de lagere inkomens.
Onduidelijk is wat deze maatregelen betekenen voor de inkomens die nu vallen in de laagste belastingschijf.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
Wie versneld de hypotheekschuld aflost krijgt een bonus.
Handhaven van de hypotheekrenteaftrek: iedereen trekt af tegen een gelijk tarief.
Invoeren van bouwsparen voor de eigen woning.
Met de introductie van de sociale vlaktaks(35%) heeft iedereen hetzelfde tarief voor de hypotheekrenteaftrek.
Goede stap daartoe is (innovatieve) hervorming van de hypotheekrenteaftrek gericht op afbouwen van de hypotheekschuld zoals onder meer in het Lenteakkoord is afgesproken. Wij willen daarnaast, samen met lagere overheden, komen tot een samenhangend pakket van maatregelen om de (lokale) woningmarkt te stimuleren, via bijvoorbeeld verlaging van gronduitgifteprijzen, erfpacht, financiering voor grondverkopen, garantstellingen en (regionale) afstemming van de woningmarkt. Ten behoeve van versnelling van de afbouw van de schuld van mensen die al een hypotheek hebben, is een fiscale aflossingsbonus gewenst en financiers zullen de mogelijkheid moeten openen voor het jaarlijks tenminste voor 20% boetevrij aflossen op bestaande hypotheken. Onderzocht moet worden of en hoe tegoeden in prepensioen regelingen en levensloopregelingen aan te wenden zijn voor aflossing van bestaande hypotheken — zonder tussenkomst van de belastingdienst.

SP standpunt

Onduidelijkheid over toepassen van huurwaardeforfait (eigen woningbelasting).
Onduidelijkheid wat de regels zijn m.b.t. de verplichte aflossing en de hypotheekrenteaftrek.
Geen doorgerekende standpunten m.b.t. de hypotheekrenteaftrek.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
De hypotheekrenteaftrek wordt in tien jaar tijd afgetopt voor hypotheekschulden tot 350.000 euro. Het percentage waartegen kan worden afgetrokken wordt gemaximeerd op 42 procent. Zo zorgen we ervoor dat de subsidie weer effectief wordt en ‘villasubsidie’ verdwijnt. Het aflossen van hypotheekschulden wordt aangemoedigd.
Voor de allerhoogste inkomens komt er een nieuw toptarief van 65 procent, voor het deel van het inkomen dat boven de 150.000 euro uitkomt. De aftrek van pensioenpremies wordt gemaximeerd tot een pensioengevend salaris van anderhalf keer modaal.

Standpunt PvdD

De PvdD begint per direct met het verlagen van de maximale hypotheekrenteaftrek.
De gevolgen hiervan zullen geleidelijk door de jaren heen merkbaar worden.
Voorts stelt PvdD de besparingen slechts deels terug te geven aan de belastingbetaler.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
De partij voor de dieren wil af van fiscale prikkels die stimuleren tot het hebben van schulden en die het aflossen van een hypotheek beboeten.
Over een periode van dertig jaar wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk afgeschaft. Dit kan door het percentage waartegen kan worden afgetrokken per direct te maximeren op 45% en dit maximale aftrekpercentage vervolgens elk jaar met 1,5% te verlagen. De extra lasten worden deels teruggegeven via een verlaging van de inkomensbelasting en het afschaffen van het eigenwoningforfait.
Bestaande hypotheken worden hetzelfde behandeld als nieuwe hypotheken.
De overdrachtsbelasting wordt afgeschaft.
Banken werken verplicht mee aan een verruimde mogelijkheid voor het boetevrij aflossen van bestaande hypotheken.

Standpunt GroenLinks

Forse hypotheekrenteaftrek beperking voor nieuwe hypotheken tot € 500.000,-. Dit beperkt de doorstroming in de gehele woningmarkt.
Waarde van duurdere woningen zal afnemen waardoor de bezitters daarvan te maken krijgen met een onderwater hypotheek en "gevangen" blijven in deze woning met de daarbij behorende hypotheekschuld.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
De hypotheekrenteaftrek wordt geleidelijk afgeschaft en nieuwe kopers krijgen een starterspremie.
Het bedrag aan hypotheekschuld waarover rente kan worden afgetrokken wordt in 2013 voor bestaande hypotheken gemaximeerd op 1 miljoen euro en voor nieuwe hypotheken op 5 ton, en daarna in 25 jaar stapsgewijs afgebouwd tot nul. De waarde van het eigen huis wordt geleidelijk betrokken in de vermogensrendementsheffing, waarbij een vrijstelling geldt ter hoogte van de waarde van een gemiddeld huis. Tegelijkertijd worden het eigenwoningforfait en de overdrachtsbelasting geleidelijk afgebouwd. We zijn het eens met de uitgangspunten van het akkoord Wonen 4.0 en pakken de kans om de huursector en koopmarkt in samenhang met elkaar te hervormen.
De vrijstelling van het eigenwoningforfait voor huiseigenaren zonder hypotheek (wet-Hillen) vervalt. De kapitaalverzekering eigen woning wordt niet langer fiscaal vrijgesteld voor nieuwe gevallen en het eigenwoningforfait wordt niet geïndexeerd.

Standpunt CristenUnie

Breed georiënteerd en ingrijpend programma.


STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
Bij lenen hoort aflossen.
Hoewel logischerwijs bij lenen aflossen hoort, zijn in het huidige systeem van hypotheekrenteaftrek lenen en aflossen van elkaar losgeraakt. De ChristenUnie wil dat hypotheekschulden gedurende de looptijd worden afgelost en is daarom voorstander van een systeem waarin een annuïtaire belastingaftrek gedurende 30 jaar (de looptijd van een hypothecaire lening) wordt gehanteerd. Dit voorstel van onder andere de ChristenUnie is in het Lenteakkoord’ doorgevoerd, waarbij is afgesproken dat deze maatregel gaat gelden voor nieuwe gevallen. Dat betekent dat vooral starters hierdoor worden geraakt. Vandaar dat de ChristenUnie starters tegemoet wil komen. Met deze maatregel is een forse eerste stap gezet, maar er is meer nodig.
Maximaal aftrekbare hypotheekschuld.
De hypotheekschuld die in aanmerking komt voor renteaftrek wordt gemaximeerd. Om de gevolgen voor de woningmarkt te beperken, wordt het maximum geleidelijk verlaagd tot € 750.000 de komende kabinetsperiode en vervolgens in jaarlijkse stappen naar € 500.000. Daarnaast pleit de ChristenUnie, om overkreditering te voorkomen, voor een hypotheekschuld die niet hoger is dan 100 procent van de waarde van de woning. In het Lenteakkoord is afgesproken dat deze zogenaamde Loan-to-Value ratio geleidelijk wordt verlaagd van 106 procent in 2013 met 1 procent per jaar naar 100 procent in 2018.
Eigen woning naar box 3 en op termijn iedereen 30 procent hypotheekrenteaftrek.
De eigen woning zit in belastingbox 1, de ‘arbeidsinkomstenbox’, maar hoort naar zijn aard thuis in box 3, de ‘vermogensbox’. De ChristenUnie wil de eigen woning dan ook op termijn naar box 3 verplaatsen, waarbij de hypotheekschuld niet hoeft te worden gesaldeerd met de andere vermogenscomponenten in box 3. Wanneer de aftrekbare hypotheekrente lager is dan de vermogensrendementsheffing voor de eigen woning vindt geen bijtelling van het positieve saldo plaats. Het eigenwoningforfait verdwijnt en daarvoor in de plaats komt de vermogensrendementsheffing voor de eigen woning op een zodanig wijze dat geen lastenverzwaring optreedt. En de hypotheekrente wordt voor iedereen aftrekbaar tegen 30 procent, het belastingpercentage van box 3. Om zonder schokken de eigen woning naar box 3 te kunnen verplaatsen, wordt de hypotheekrenteaftrek eerst geleidelijk beperkt. De komende vijf jaar wordt het maximale aftrektarief in stapjes van 2 procent afgebouwd van 52 naar 42 procent, het tarief van de derde schijf. Vervolgens wordt gedurende twaalf jaar de hypotheekrenteaftrek in jaarlijkse stapjes van 1 procent afgebouwd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30 procent.
Kansen voor starters.
Starters mogen niet de dupe van deze maatregelen worden. Daarom wil de ChristenUnie de overdrachtsbelasting voor starters geheel schrappen. Daarnaast wil de ChristenUnie bevorderen dat ouders of andere familieleden meer dan nu belastingvrije schenkingen kunnen doen aan starters in verband met de aanschaf van een eigen woning of het vervroegd aflossen van hypotheekschulden.
Restschulden wegwerken.
Veel twintigers en dertigers hebben een hypotheekschuld die (veel) hoger is dan de waarde van hun huis. De ChristenUnie wil dat banken en verzekeraars geen boeterente in rekening brengen bij huiseigenaren die hun hypotheek willen oversluiten dan wel vervroegd willen aflossen. De ChristenUnie wil in beginsel geen hypotheekschulden toestaan die hoger zijn dan de woningwaarde. Maar aangezien er op dit moment sprake is van een omvangrijke en groeiende restschuldproblematiek, pleit de ChristenUnie ervoor dat huiseigenaren met een hogere hypotheekschuld dan de woningwaarde (bijvoorbeeld 130 procent) de mogelijkheid krijgen hun hypotheek over te sluiten op dit ‘te hoge’ percentage, waarna ze vervolgens wel worden verplicht te gaan aflossen. Door het aanvankelijk meefinancieren van de restschuld, wordt voorkomen dat deze eigenaren gedwongen blijven wonen waar ze nu wonen, terwijl geleidelijk toch een gezonde financiële situatie wordt gecreëerd. Voorts wil de ChristenUnie het mogelijk maken het werknemersdeel van de pensioenpremie - indien door de werknemer gewenst - niet in te zetten voor pensioenopbouw, maar voor aflossing van de hypotheekschuld. Ten slotte maakt de ChristenUnie het mogelijk dat eventuele kapitaalverzekeringen en -rekeningen zonder fiscale gevolgen kunnen worden aangewend voor aflossing van een hypotheekschuld.

Standpunt PvdA

Veel standpunten, maar definitieve doorrekening m.b.t. de hypotheekrenteaftrek ontbreekt.
Iedereen kan straks maximaal de rente over € 237.000,- (geïndexeerd) hypotheek aftrekken.
Na 30 jaar geen hypotheekrenteaftrek voor nieuwe en bestaande hypotheken.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
De PvdA wil de hypotheekrenteaftrek geleidelijk aanpassen. Verstoring van de woningmarkt moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Woningeigenaren moeten zich kunnen aanpassen. Vanaf 2013 zal geleidelijk een nieuw stelsel worden ingevoerd. Uiteindelijk trekt iedereen tegen hetzelfde tarief af; vanaf 2013 wordt het maximale tarief van 52% waartegen men nu kan aftrekken stapsgewijs verlaagd naar een voor ieder gelijk aftrektarief van 30%.
Ook het schuldbedrag waarvan de rente mag worden afgetrokken wordt begrensd. In 2013 wordt de woningschuld waarover rente mag worden afgetrokken bevroren op maximaal 1 miljoen euro. Vervolgens wordt dit maximum jaarlijks verlaagd, tot de gemiddelde huizenprijs (nu 237.000 euro). Over dertig jaar kan iedereen dus nog steeds zijn rente aftrekken maar voor een schuld van maximaal de dan geldende gemiddelde woningprijs en allemaal tegen 30%.
Voor nieuwe hypotheken zal verder gaan gelden dat de fiscus voortaan uitgaat van een forfaitair annuïtaire hypotheek. Dat betekent dat de toegestane aftrek gedurende de looptijd van 30 jaar afneemt, doordat de fiscus ervan uitgaat dat de hypotheeksom in 30 jaar wordt afgelost.
Ook de overdrachtsbelasting gaat op de helling. Deze boete op verhuizen schaffen we voor starters per direct af. Voor alle andere kopers verlagen we hem naar 2% (was 6%).
Regering en banken moeten tot gezamenlijke voorstellen komen om de financiering van eigen woningbezit voor kleine ondernemers te verbeteren. Tevens roept de PvdA de banken op om barrières weg te nemen die extra tussentijdse aflossingen bemoeilijken.
We zullen direct een aanvang maken met een geleidelijke hervorming van de woningmarkt. De hypotheekrenteaftrek wordt versoberd en zal alle huiseigenaren in de toekomst dezelfde faciliteiten bieden. De huren worden gematigd verhoogd, waarbij ruimte is voor maatwerk. Scheefwonen wordt gericht aangepakt. Voor starters zal de overdrachtsbelasting per direct geheel worden afgeschaft. Er komen startersleningen om 25.000 starters te ondersteunen en 100.000 verhuisbewegingen in gang te zetten.

Standpunt PVV

PVV kiest ervoor om niets te veranderen.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
PVV kiest voor handhaving van de hypotheekrenteaftrek.

Standpunt VVD

Bestaande hypotheken hebben een maximale hypotheekrenteaftrek van 30 jaar (huidig beleid).
Voor nieuwe af te sluiten hypotheken (na 1 januari 2013) wordt de hypotheekrenteaftrek direct met een vast percentage beperkt.
Onduidelijk is of na 1 januari 2013 dit ook voor aanpassingen/oversluitingen van bestaande hypotheken geldt.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
De koopmarkt is gebaat bij duidelijkheid rond de hypotheekrenteaftrek. De VVD wil de hypotheekrenteaftrek behouden. Wel moet deze alleen worden gebruikt waar ze voor was bedoeld: het bevorderen van eigen woningbezit. Het aflossen van hypotheekschuld wordt gestimuleerd.
De VVD vindt dat mensen zelf mogen bepalen waar en hoe ze wonen. We willen het eigenwoningbezit stimuleren. Dit is een solide investering in de toekomst en biedt mensen de mogelijkheid hun wensen zelf te realiseren. De VVD is voor een vrije woningmarkt, met steun voor hen die het echt nodig hebben. De VVD zet daarbij in op drie onderdelen, om de hele woningmarkt aan te pakken. In de eerste plaats willen we de huursector en rol van woningbouwcorporaties grondig herzien. In de tweede plaats wil de VVD de hypotheekrenteaftrek toekomstbestendig maken, maar aan de huidige hypotheken wordt niet getornd. Ten derde wil de VVD een ‘Startersoffensief’ om het voor jongeren aantrekkelijker te maken een eerste eigen woning te betrekken.
Het uitgangspunt van de VVD is om de hypotheekrenteaftrek te behouden. Maar deze moet weer worden gebruikt waar zij voor was bedoeld: het bevorderen van huizenbezit en het aflossen van hypotheekschuld. Daarom maken we de rente van na 1 januari 2013 afgesloten hypotheken alleen nog aftrekbaar op basis van annuïtaire aflossing.
ZZP'ers moeten ook makkelijker toegang krijgen tot de Nationale Hypotheekgarantie (NHG).

Standpunt D66

Per 1 januari 2013 vallen alle nieuwe hypotheken direct onder de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
Bestaande hypotheken vallen over 5 jaar onder hetzelfde regime.
Hypotheekrenteaftrek stapsgewijs beperken.

STANDPUNTEN PARTIJPROGRAMMA 2012
D66 wil de hypotheekrenteaftrek beperken en zó vormgeven dat het hebben van schuld niet langer wordt gestimuleerd.
D66 gaat daarom uit van (annuïtaire) aflossing van de hypotheek in 30 jaar.
Voor bestaande gevallen stellen we voor deze verandering een overgangsregeling van 5 jaar in. Daarmee hebben huizenbezitters de tijd en financiële ruimte om met hun bank nieuwe afspraken te maken en zich aan deze nieuwe regels aan te passen.
Verder wil D66 de bevoordeling van de hoogste inkomens verminderen. Het percentage inkomstenbelasting waar tegen afgetrokken mag worden, wordt geleidelijk, elk jaar met 1% beginnend met het toptarief, teruggebracht tot 30% in 2035.
Het eigenwoningforfait (een belasting) wordt in de voorstellen afgebouwd en de overdrachtsbelasting wordt uiteindelijk afgeschaft, beginnend met starters. In ons eindbeeld wordt een woning fiscaal net als ander vermogen behandeld (box 3). Met deze lange termijn duidelijkheid wordt gezorgd dat de woningmarkt weer in beweging komt.


- Posted by Pascal de Roo -

Geen opmerkingen:

Een reactie posten